دو هیاتی که متنع ثبات مدیریت در ورزش استان هستند؛ «پرورش اندام» و «زورخانه»

۹۶/۰۵/۱۸ شماره 54 ۵۴
شماره 54 ۵۴
صعودکرمان شماره ۵۴ ۹۶/۰۵/۱۸