دکتر امیری خراسانی در سفر به شهرستان های جنوب شرقی :سرانه ورزشی برخی از مناطق محروم افزایش پیدا خواهد کرد

۹۶/۰۷/۱۲ شماره 384 ۳۸۴
شماره 384 ۳۸۴
کرمان ورزشی شماره ۳۸۴ ۹۶/۰۷/۱۲