دکتر جوانمرد: امیدواریم قبل از مراجعه به بیت رهبری استاندار جواب معترضین را بدهد

۹۶/۰۳/۱۳ شماره 178 ۱۷۸

۱۷۸

۱۲
شماره 178 ۱۷۸
هفتواد شماره ۱۷۸ ۹۶/۰۳/۱۳