دکتر جوانمرد: جای تاسف دارد که پس از سه سال جلوی طرح انتقال آب به کرمان را گرفته اند

۹۶/۰۴/۲۴ شماره 183 ۱۸۳

۱۸۳

۲۲
شماره 183 ۱۸۳
هفتواد شماره ۱۸۳ ۹۶/۰۴/۲۴