دکتر روحانی: حقوق شهروندی را اجرا خواهم کرد

۹۶/۰۲/۱۲ شماره 70 ۷۰
شماره 70 ۷۰
اقتصاد کرمان شماره ۷۰ ۹۶/۰۲/۱۲