دکتر روحانی در مراسم آغاز بکار بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها: جامعه به نقّاد نیاز دارد هتّاک نمیخواهد

۹۵/۰۸/۱۷ شماره 2074 ۲۰۷۴
شماره 2074 ۲۰۷۴
ندای وحدت شماره ۲۰۷۴ ۹۵/۰۸/۱۷