دکتر مظفر اسکندری زاده : قسم میخورم در انتخابات مجلس کاندیدا نمیشوم

۹۴/۰۹/۰۹ شماره 507 ۵۰۷

۵۰۷

۶۸
شماره 507 ۵۰۷
پیام ما شماره ۵۰۷ ۹۴/۰۹/۰۹