دکتر معصوم زاده: شورای شهر ریاست کمیسیون ها را بر اساس شایسته سالاری انتخاب نکرده است

۹۶/۰۷/۰۱ شماره 192 ۱۹۲

۱۹۲

۴۳
شماره 192 ۱۹۲
هفتواد شماره ۱۹۲ ۹۶/۰۷/۰۱