دیدار کرمانی ها با مقام معظم رهبری در هفته بسیج

۹۵/۰۹/۰۲ شماره 46 ۴۶
شماره 46 ۴۶
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۶ ۹۵/۰۹/۰۲