رئیس اتاق بازرگانی : اضهار نظرعای غیر کارشناسی فضای اقتصادی را سخت میکند

۹۴/۱۰/۲۱ شماره 2242 ۲۲۴۲
شماره 2242 ۲۲۴۲
کرمان امروز شماره ۲۲۴۲ ۹۴/۱۰/۲۱