رئیس اتاق بازرگانی : صادرات محصولات جنوب به قطر را پیگیری می کنیم

۹۶/۰۳/۲۳ شماره 65 ۶۵
شماره 65 ۶۵
فردای کرمان شماره ۶۵ ۹۶/۰۳/۲۳