رئیس اداره گاز بم در گفت و گو با طلوع خبر داد: تحویل فازهای 1و2و3 شبکه توزیع به شهرداری

۹۵/۰۹/۲۳ شماره 151 ۱۵۱

۱۵۱

۹۲
شماره 151 ۱۵۱
طلوع بم شماره ۱۵۱ ۹۵/۰۹/۲۳