رئیس تربیت بدنی مس منطقه کرمان: امیدوارم شرمنده «کارگران» مس نشوم

۹۶/۰۶/۲۹ شماره 60 ۶۰
شماره 60 ۶۰
صعودکرمان شماره ۶۰ ۹۶/۰۶/۲۹