رئیس جمهور:نباید در انتخابات رو در روی هم بایستیم

۹۶/۰۱/۲۱ شماره 2169 ۲۱۶۹
شماره 2169 ۲۱۶۹
ندای وحدت شماره ۲۱۶۹ ۹۶/۰۱/۲۱