رئیس جمهور :اگر برجام نبود فروش نفت امروز به صفر رسیده بود

۹۵/۰۴/۲۴ شماره 671 ۶۷۱
شماره 671 ۶۷۱
پیام ما شماره ۶۷۱ ۹۵/۰۴/۲۴