رئیس جمهور : در برجام هیچ قدمی برنداشتیم مگر با مشورت مقام معظم رهبری

۹۵/۰۹/۱۷ شماره 2093 ۲۰۹۳
شماره 2093 ۲۰۹۳
ندای وحدت شماره ۲۰۹۳ ۹۵/۰۹/۱۷