رئیس جمهور در شورای اداری استان: دولت به تنهایی نمیتواند

۹۶/۱۱/۱۴ شماره 506 ۵۰۶
شماره 506 ۵۰۶
استقامت شماره ۵۰۶ ۹۶/۱۱/۱۴