رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان خبر داد :تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی سازمان با اجرای 22 پروژه ملی در استان کرمان

شماره 49 ۴۹
ندای اعتدال کرمان شماره ۴۹ ۹۵/۰۹/۲۳