رئیس شورای شهر کرمان: هیچ گزارشی مبنی بر عدم صلاحیت شهردار منتخب شورا وجود ندارد

۹۶/۰۷/۱۵ شماره 193 ۱۹۳

۱۹۳

۱۷
شماره 193 ۱۹۳
هفتواد شماره ۱۹۳ ۹۶/۰۷/۱۵