رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ادعای آلودگی آب کرمان خبر داد احضار یک عضو شورای شهر به دادسرا

۹۵/۰۳/۳۱ شماره 654 ۶۵۴

۶۵۴

۴۱
شماره 654 ۶۵۴
پیام ما شماره ۶۵۴ ۹۵/۰۳/۳۱