رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر به اعتراض چایخانه داران معصوم زاده دیگر به من رای ندهید

۹۵/۰۶/۱۵ شماره 715 ۷۱۵

۷۱۵

۵۰
شماره 715 ۷۱۵
پیام ما شماره ۷۱۵ ۹۵/۰۶/۱۵