رتبه اول کشوری استان کرمان در تثبیت اراضی ملی و دولتی

شماره 93 ۹۳
ندای اعتدال کرمان شماره ۹۳ ۹۶/۰۹/۱۲