رتبه اول کشوری استان کرمان در تثبیت اراضی ملی و دولتی

۹۶/۰۹/۱۲ شماره 93 ۹۳
شماره 93 ۹۳
ندای اعتدال کرمان شماره ۹۳ ۹۶/۰۹/۱۲