رفع فیلتر تلگرام منوط به تعهد مدیران ان شد

۹۶/۱۰/۱۸ شماره 2357 ۲۳۵۷
شماره 2357 ۲۳۵۷
ندای وحدت شماره ۲۳۵۷ ۹۶/۱۰/۱۸