روستایی که بهر جرعه ای آب

۹۸/۰۷/۰۸ نشریه آفاق جنوب شماره 62 ۶۲
نشریه آفاق جنوب شماره 62 ۶۲
آفاق جنوب شماره ۶۲ ۹۸/۰۷/۰۸