سرطان

۹۹/۰۴/۰۷ روزنامه کرمان امروز شماره 3226 ۳۲۲۶
روزنامه کرمان امروز شماره 3226 ۳۲۲۶
کرمان امروز شماره ۳۲۲۶ ۹۹/۰۴/۰۷


۹۸/۱۱/۰۷ روزنامه ندای وحدت 2799 ۲۷۹۹
روزنامه ندای وحدت 2799 ۲۷۹۹
ندای وحدت شماره ۲۷۹۹ ۹۸/۱۱/۰۷