سقوط هواپیما

۹۸/۱۰/۲۲ روزنامه کاغذوطن شماره 659 ۶۵۹
روزنامه کاغذوطن شماره 659 ۶۵۹
کاغذ وطن شماره ۶۵۹ ۹۸/۱۰/۲۲