سلاح سلاح سرد ممنون شد

۹۶/۰۷/۱۸ شماره 2297 ۲۲۹۷
شماره 2297 ۲۲۹۷
ندای وحدت شماره ۲۲۹۷ ۹۶/۰۷/۱۸