سلب عضویت از یک عضو شورا

۹۴/۰۷/۲۶ شماره 502 ۵۰۲
شماره 502 ۵۰۲
استقامت شماره ۵۰۲ ۹۴/۰۷/۲۶