سنگر نماز جمعه يك نهاد فراجناحيست و هيچ جرياني حق مصادره آن را ندارد

۹۸/۰۵/۱۳ نشریه تریبون جنوب شماره 39 ۳۹
نشریه تریبون جنوب شماره 39 ۳۹
تریبون جنوب شماره ۳۹ ۹۸/۰۵/۱۳