سنگینی کفه ترازو به نفع گوجه کاران جنوب

۹۸/۰۸/۰۸ روزنامه کاغذ وطن شماره605 ۶۰۵
روزنامه کاغذ وطن شماره605 ۶۰۵
کاغذ وطن شماره ۶۰۵ ۹۸/۰۸/۰۸