سنگ ضمانت، بزرگترین مانع در مسیر وام های روستایی

۹۷/۰۷/۲۱ شماره 2876 ۲۸۷۶
شماره 2876 ۲۸۷۶
کرمان امروز شماره ۲۸۷۶ ۹۷/۰۷/۲۱