سن امید به زندگی در کرمان پایین تر از متوسط کشوری

۹۸/۰۳/۱۳ شماره 387 ۳۸۷
شماره 387 ۳۸۷
سپهربردسیر شماره ۳۸۷ ۹۸/۰۳/۱۳