سهام عدالت باید به مردم واگذار شود

۹۷/۰۸/۲۲ شماره 320 ۳۲۰

۳۲۰

۰
شماره 320 ۳۲۰
سمنگان شماره ۳۲۰ ۹۷/۰۸/۲۲