سهمیه اشتغال استان کرمان از محل طرح کارورزی 5هزار نفر می باشد

۹۶/۰۸/۲۵ شماره 2323 ۲۳۲۳
شماره 2323 ۲۳۲۳
ندای وحدت شماره ۲۳۲۳ ۹۶/۰۸/۲۵