سهمیه 3240 نفری کرمان برای طرح کارورزی

۹۶/۰۷/۱۹ شماره 2298 ۲۲۹۸
شماره 2298 ۲۲۹۸
ندای وحدت شماره ۲۲۹۸ ۹۶/۰۷/۱۹