سهم «آب» در رسانه های ملی و محلی کمتر از یک درصد است

۹۷/۰۳/۰۱ شماره 105 ۱۰۵
شماره 105 ۱۰۵
اقتصاد کرمان شماره ۱۰۵ ۹۷/۰۳/۰۱