سهم اندک خانوارها از یارانه های پنهان

۹۸/۰۷/۱۶ روزنامه پیام ما شماره 1564 ۱۵۶۴

۱۵۶۴

۰
روزنامه پیام ما شماره 1564 ۱۵۶۴
پیام ما شماره ۱۵۶۴ ۹۸/۰۷/۱۶