سهم بخش خصوصی 14 برابر دولت در پروژه های سفر رییس جمهور به کرمان

۹۵/۰۳/۱۶ شماره 315 ۳۱۵
شماره 315 ۳۱۵
همراه کرمان شماره ۳۱۵ ۹۵/۰۳/۱۶