سهم خواهی اصلاح طلبان انتخاب استاندار کرمان را به تاخیر انداخته است

۹۷/۰۸/۱۲ شماره 239 ۲۳۹

۲۳۹

۰
شماره 239 ۲۳۹
هفتواد شماره ۲۳۹ ۹۷/۰۸/۱۲