سهم 3780 میلیارد ریالی صنایع جنوب کرمان از تسهیلات رونق تولید کشور

۹۵/۰۳/۱۰ شماره 637 ۶۳۷

۶۳۷

۰
شماره 637 ۶۳۷
پیام ما شماره ۶۳۷ ۹۵/۰۳/۱۰