سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش کنند

۹۸/۰۷/۰۸ روزنامه حکمت بافت شماره 687 ۶۸۷
روزنامه حکمت بافت شماره 687 ۶۸۷
حکمت بافت شماره ۶۸۷ ۹۸/۰۷/۰۸