سه و نیم میلیارد دلار سهم کرمان از اجرای برجام

۹۴/۱۱/۱۰ شماره 554 ۵۵۴

۵۵۴

۰
شماره 554 ۵۵۴
پیام ما شماره ۵۵۴ ۹۴/۱۱/۱۰