سوء مديريت در اقتصاد كشور،آمريكا راگستاخ كرد

۹۸/۰۲/۲۳ شماره 2649 ۲۶۴۹
شماره 2649 ۲۶۴۹
ندای وحدت شماره ۲۶۴۹ ۹۸/۰۲/۲۳