سوئیفت دسترسی با نک های ایرانی را قطع کرد

۹۷/۰۸/۱۵ شماره 1306 ۱۳۰۶

۱۳۰۶

۰
شماره 1306 ۱۳۰۶
پیام ما شماره ۱۳۰۶ ۹۷/۰۸/۱۵