سوت آغاز انتخابات اتاق بازرگانی زده شد

۹۷/۱۲/۰۴ شماره 1163 ۱۱۶۳

۱۱۶۳

۰
شماره 1163 ۱۱۶۳
نگارستان شماره ۱۱۶۳ ۹۷/۱۲/۰۴