سوت پایان سلفی نمایندگان با موگرینی

۹۸/۰۵/۰۹ نشریه آفاق جنوب شماره 55 ۵۵
نشریه آفاق جنوب شماره 55 ۵۵
آفاق جنوب شماره ۵۵ ۹۸/۰۵/۰۹