سو ءتغذیه 19 هزار کودک زیر شش سال در خانواد ههای نیازمند استان کرمان

۹۸/۰۶/۰۶ روزنامه کرمان امروز شماره 3056 ۳۰۵۶
روزنامه کرمان امروز شماره 3056 ۳۰۵۶
کرمان امروز شماره ۳۰۵۶ ۹۸/۰۶/۰۶