سکته کسب و کارها در تحریم

۹۷/۰۸/۱۹ شماره 1307 ۱۳۰۷

۱۳۰۷

۰
شماره 1307 ۱۳۰۷
پیام ما شماره ۱۳۰۷ ۹۷/۰۸/۱۹