سید حسن نصر الله: سردار سلیمانی در خط مقدم جبهه «البو کمال» حضور داشت

۹۶/۰۹/۰۱ شماره 2326 ۲۳۲۶
شماره 2326 ۲۳۲۶
ندای وحدت شماره ۲۳۲۶ ۹۶/۰۹/۰۱