سیرجان می تواند کالاهای خود را در بازارهای جهانی عرضه کند

۹۸/۰۸/۱۱ نشریه نگارستان شماره 1196 ۱۱۹۶

۱۱۹۶

۴۶
نشریه نگارستان شماره 1196 ۱۱۹۶
نگارستان شماره ۱۱۹۶ ۹۸/۰۸/۱۱